HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Van de Paardensportvereniging West-Friesland.
L.R. opgericht P.C. opgericht
11 augustus 1927 22 december 1962

LEDEN
Artikel 1
Het bestuur dient nieuwe leden in te lichten over hun rechten en plichten binnen de
vereniging. Bij aanmelding van een minderjarig lid, dient het aanmeldingsformulier te worden
ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ( ouder of voogd).
Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan
op verzoek van de betrokkene de Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating tot het
lidmaatschap besluiten.
De leden ontvangen na toelating een exemplaar van de statuten en het reglement van de
vereniging.
Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het
stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of wettelijk
vertegenwoordiger worden uitgeoefend.
DONATEURS, BAKGEBRUIKERS
Artikel 2
Bakgebruikers zijn die personen, die, tegen betaling, uitsluitend gebruik maken van de
accommodatie van de vereniging.
Begunstigers en bakgebruikers mogen de algemene ledenvergadering bijwonen.
ERELEDEN
Artikel 3
Ereleden genieten dezelfde rechten als leden, doch zij zijn vrijgesteld van het betalen van
verenigingscontributie.

CONTRIBUTIE
Artikel 4
Voor het vaststellen van de te betalen bedragen worden de leden/bakgebruikers/begunstigers
ingedeeld in een aantal categorieën, te weten:
A. Rijdende, lessende paardenleden
Zij betalen de verenigingscontributie zoals die jaarlijks op de Algemene
Leden Vergadering wordt vastgesteld.
B. Rijdende, lessende ponyleden
Ook de contributie van de ponyleden wordt jaarlijks op de Algemene
Leden Vergadering vastgesteld.
C. Niet lessende, rijdende leden
Zij betalen een bedrag, dat lager is dan de contributie, eveneens jaarlijks
vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering.
D. Bakgebruiker
Zij betalen een bedrag dat lager is dan de rijdende, lessende leden.
E. Begunstigers betalen een bedrag ter ondersteuning van de verenigingskas.
De contributie dient binnen 30 dagen na ontvangst van de nota te worden voldaan. Het
bestuur kan hiervan ontheffing verlenen. Bij de contributie is de afdracht aan de KNHS niet
inbegrepen.
BESTUUR
Artikel 5
Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en penningmeester die belast zijn met alles,
dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de secretaris en penningmeester behoort of
onder zijn/haar verantwoordelijkheid dient te geschieden.
Het bestuur vergadert zo vaak als nodig wordt geacht. De bestuursvergaderingen dienen te
worden genotuleerd door de secretaris.
ONDERRICHT
Artikel 6
De overeenkomst tussen bestuur en instructie is door beiden op elk moment met
onmiddellijke ingang opzegbaar. De instructie kan zich ten allen tijden laten vervangen. Zij
dienen zelf voor een vervang(st)er te zorgen. De instructie bepaalt in overleg met het bestuur
de lestijden en de lesindeling. Regelmatig, doch tenminste jaarlijks, vindt er overleg plaats
tussen bestuur en instructie over het lesprogramma.
De aanwijzingen van de instructie dienen door de ruiters te worden opgevolgd. Van alle
rijdende, lessende leden wordt verwacht dat zij de lessen bijwonen en hieraan actief
deelnemen.
Bij verhindering dient de ruiter dit, indien mogelijk, tenminste 24 uur van tevoren aan de
instructie door te geven. Het zonder afbericht wegblijven van de lessen, zal worden bestraft

met een door het bestuur vast te stellen boete. Bij regelmatig, zonder afbericht, niet
verschijnen op de lessen, kan het bestuur verdergaande strafmaatregelen opleggen.
De ruiters dienen tijdens de les een rijbroek, rijlaarzen of rijschoenen in combinatie met chaps
te dragen.
Ook het dragen van een goed passend, goedgekeurde veiligheidshelm is verplicht. Het rijden
zonder goedgekeurde veiligheidshelm heeft uitsluiting van de les tot gevolg.
Minderjarigen dienen bij het springen een goedgekeurde bodyprotector te dragen.
Deze verplichtingen gelden ook bij het buiten de lessen om rijden op het terrein. Paarden,
pony’s en ruiters dienen netjes verzorgd op de les te verschijnen, paarden en pony’s dienen op
de les met een compleet en veilig harnachement te verschijnen, dit te beoordelen door de
instructie.
Het oefenterrein van de vereniging is gelegen aan de P. Ottstraat 1d te Schagerbrug.
INENTEN
Artikel 7
Alle paarden en pony’s die op de les verschijnen dienen een correcte basisenting en
vervolgentingen te hebben. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd op een van te voren aangegeven
tijdstip, waarbij iedere ruiter het paspoort van zijn paard dient te tonen.
GEBRUIK TERREIN
Artikel 8
Leden en bakleden hebben toestemming om, buiten de lesuren, van de accommodatie van de
vereniging gebruik te maken. In de bak mag niet worden gesprongen zonder de aanwezigheid
van de instructie van de vereniging. Op het omliggende terrein is dit wel toegestaan, mits de
toestand van het terrein het toelaat en mits er een tweede persoon aanwezig is.
Springmateriaal mag worden gebruikt, maar moet weer worden opgeruimd. Op het terrein
aanwezige hindernisbalken mogen nooit op de grond liggend worden achtergelaten.
Gebruikers van het terrein en materiaal zijn hiervoor verantwoordelijk. Eventuele schade
moet zo spoedig mogelijk aan het bestuur worden gemeld en wordt op de hiervoor
verantwoordelijke personen verhaald. Terrein en materiaal dienen in dezelfde staat te worden
achtergelaten, als waarin het werd aangetroffen, met inachtneming van het hierboven
gestelde.
Poorten en deuren dienen gesloten te worden bij het verlaten van het terrein.
Op de poort bij de hoofdingang is een slot aangebracht. Tegen een borg van Eur. 5,– kan bij
het bestuur een sleutel van dit slot worden verkregen. Deze sleutel is absoluut niet
overdraagbaar aan niet-leden. Bij inlevering van de sleutel ontvangt het lid de Eur. 5,– borg
retour.

WEDSTRIJDEN
Artikel 9
Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden en aan het houden van wedstrijden worden
nader geregeld in het wedstrijdreglement, als bedoeld in de statuten van de KNHS. Het
bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot het deelnemen aan
wedstrijden. Tijdens wedstrijddagen vertegenwoordigen de ruiters de vereniging. Het bestuur
en de instructie verwachten van het een gepast gedrag en zullen hierop toezien.
Artikel 10
Wedstrijdtenue conform regelement KNHS.
Artikel 11
Indien een ruiter aan officiële wedstrijden wil deelnemen, moet dit ruim van tevoren aan de
instructie en het secretariaat worden opgegeven, de ruiter dient hierover te overleggen met de
instructie.
Bij niet verschijnen op een officiële wedstrijd waarvoor werd ingeschreven, waarbij geen
dokters- of dierenartsverklaring kan worden getoond, kan zowel door de organiserende
vereniging, als door de eigen vereniging een boete worden opgelegd. Inschrijfgeld is ten allen
tijden verschuldigd.
PUBLICITEIT
Artikel 12
Het bestuur informeert de leden -zo mogelijk schriftelijk – over voor hen van belang zijnde
aangelegenheden. Extern wordt getracht zoveel mogelijk goede publiciteit van het
verenigingswerk te verstrekken.
Tijdens evenementen kunnen foto’s en films gemaakt worden en die kunnen op de website
en/of Facebook pagina van de vereniging worden gepubliceerd.
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Artikel 13
Er is een activiteitencommissie, die uit eigen beweging, dan wel op verzoek van het bestuur,
activiteiten organiseert. Van de leden wordt verwacht dat zie hieraan actief meedoen.

DIVERSEN
Artikel 14
Naast de lessen houdt de vereniging zich bezig met andere activiteiten, bv. de Grote Clubactie
lotenverkoop, de Rabo Clubkas Campagne, het werven van sponsors, onderhoud van terrein
en materiaal, de organisatie van wedstrijden, enzovoorts. Van de leden wordt verlangd dat zij
hieraan actief hun medewerking verlenen. Voor de Grote Clubactie lotenverkoop betekent dit
concreet dat de leden (met uitzondering van ereleden, begunstigers en bakgebruikers) 5 loten
dienen te verkopen dan wel zelf af te nemen.
Voor een aantal activiteiten zal jaarlijks een vrijwilligersschema worden opgesteld en van
leden wordt verwacht dat zij hun vrijwilligersdiensten nakomen. Leden kunnen een
vrijwilligersdienst afkopen voor een bedrag dat tijdens de Algemene Leden Vergadering is
vastgesteld dan wel gewijzigd. Wanneer een vrijwilligersdienst niet wordt nagekomen, heeft
de vereniging het recht om een boete op te leggen. De hoogte van een dergelijke boete wordt
tevens in de Algemene Leden Vergadering vastgesteld dan wel gewijzigd.
Vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering op 12 oktober 2019 te Schagerbrug.

De (vice-) voorzitter, De secretaris,
Quinsten de Moes Ruby Glas
Natasja Jones